20190314-1807207_edited.jpg
Inschrijven
Vereniging Inschrijving
Soort vereniging
Is je vereniging gelegen in Groot-Anzegem?

Bedankt, we contacteren u zo spoedig mogelijk

 

Stoetreglement Praalstoet Gapersstoet 2020

 

art 1. - De vereniging of groep die deelneemt aan de Gapersstoet, verklaart zich automatisch akkoord met de inhoud van onderhavig stoetreglement. 

art 2. - Om te kunnen deelnemen aan de stoet, moeten alle praalwagens en alle andere constructies op wielen tijdig aanwezig zijn op de hen aangeduide vormingsplaats. Plaats en tijd worden aan de groepen meegedeeld samen met de laatste onderrichtingen. Alle groepen dienen zich te houden aan de meegedeelde wegwijzer voor het bereiken van de vormingsplaats. 

art 2.1. - Alle praalwagens en constructies op wielen moeten vertrekken vanop de vormingsplaats van de stoet. Het is verboden om bijkomende praalwagens en/of constructies tijdens de stoet in te voegen.

art 2.2. - Zodra de praalwagens/constructies op de vormingsplaats aanwezig zijn moeten de chauffeurs verplicht bij de praalwagens/constructies blijven, zodat deze indien nodig onmiddellijk kunnen verplaatst worden. 

art 3. - Groepen moeten volledig voldoen aan de bijzondere bepalingen: aantal deelnemers, praalwagens; en de opgegeven gegevens van het ‘Aanvraagformulier’: praalwagens, muziek enz. Is dit niet het geval dan verliest men het recht op een deel van de overeengekomen vergoeding, dit in evenredigheid met het aantal afwezigen en/of ontbrekende wagens e.d. Een afwijking van 10% op het aantal deelnemers wordt toegestaan. De stoetcommissie zal op dit vlak het nodige toezicht houden. 

art 4. - Er wordt een vergoeding voorzien aan praalwagens (€75) en voetgroepen (€25). Deze betaling gebeurd na het plaatsvinden van de stoet, en indien de vereniging zich gehouden heeft aan dit reglement. De vergoeding wordt gestort op het aangegeven rekeningnummer op het inschrijvingsformulier.

art 5. - De groepen moeten zich houden aan de opgelegde geluidsnorm: 102 d(B(A )LAmax, slow. Dit houdt in dat het geluidsniveau van elke groep gedurende een referentiële tijdsduur wordt gemeten waarbij pieken van maximum 102 dB(A) toegestaan zijn. 

art 5.1. - Om tot een goede geluidskwaliteit te komen, zijn volgende raadgevingen zeer belangrijk: 

  •  Kleine geluidsboxen verspreiden over de wagens  

  • Geluid voor- en achteraan iets luider afstellen dan aan de zijkanten zorgt voor een goede balans 

  • Soundtracks zorgvuldig selecteren, ook op geluidskwaliteit  

  • Eventueel een compressor-limiter gebruiken en goed afstellen

art 5.2. - De geluidsapparatuur mag geenszins gebruikt of getest worden op de weg naar de vorming noch op de vorming zelf. 

art 5.3. - In verband met het geluid wordt van de groepen verwacht dat ze door een degelijke spreiding van hun geluid er voor zorgen dat hun muziek niet storend werkt voor andere groepen. 

Art 6. - Enkel stroomgeneratoren met diesel als brandstof mogen gebruikt worden. Wie tijdens de stoeten gebruik maakt van een dieselgenerator moet alle verantwoorde maatregelen treffen om er voor te zorgen dat het bijvullen van de brandstof niet dient te gebeuren tijdens de stoet.  Te allen tijde wordt de zorgvuldigheidsplicht in acht genomen. 

art 7. - Groepen of wagens waarvan de uitbeelding kritiek kunnen uitlokken op godsdienstig, zedelijk, politiek, syndicaal of wijsgerig gebied kunnen van deelname uitgesloten worden. 

art 8. - Het is ten strengste verboden tijdens de stoet:
- drukwerken/gadgets te verspreiden met politieke of godsdienstige inslag;
- een verkoop te organiseren met de bedoeling financiële winsten te verwerven (steunkaarten, stickers, pins enz.) en/of publiciteit te voeren, behoudens uitdrukkelijke toelating van de inrichtende vereniging;
- toeschouwers lastig te vallen, te bevuilen, te kwetsen of hun bezittingen te beschadigen of te vernielen. Alle desbetreffende klachten vallen automatisch ten laste van de persoon die er de oorzaak of de aanleiding toe is. 

art 9. - Drankmisbruik door de deelnemers aan de stoet is ten strengste verboden. Het bier of andere dranken mogen niet of zo goed als niet te zien zijn door de toeschouwers. Matig als deelnemer je alcoholgebruik. Het is tijdens de stoet verboden om drank te nuttigen of schenken uit glazen flessen noch uit glazen bekers. 

art 10. - De bestuurder van het trekvoertuig of van de zelfrijdende praalwagen moet over een geldig rijbewijs beschikken en mag geen alcohol gebruiken vóór of tijdens de stoet. 

art 11. - Groepen die tijdens de stoet een dans uitvoeren, mogen niet blijven staan. Zij dienen steeds aan te sluiten op hun voorgangers. Gelieve maximum 20 m en minimaal 5 m afstand te houden op uw voorganger. Zij die deze regel verwaarlozen kunnen op verzoek van de stoetcommissie beboet of uitgesloten worden. 

art 12. Ten alle tijde kan de organisatie de stoet bijsturen waar nodig en dit in het belang van de welslagen en veilig verlopen van de stoet.

art 13. - In geval van overmacht (uitzonderlijke slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking enz.) kan de stoet uitgesteld worden tot een latere datum of volledig afgelast worden tot het volgende seizoen. Alle bestaande contracten zullen ongewijzigd behouden blijven en geldig zijn tot de volgende stoetuitgave. 

art 14. - Indien de inrichtende vereniging de stoet zou afgelasten omwille van gevallen vermeld onder art. 13, zal zij trachten alle contractueel verbonden groepen telefonisch of per e-mail te verwittigen. De groepen hebben er dus alle belang bij hun telefoonnummer of e-mailadres duidelijk te vermelden op het aanvraagformulier.

art 15. - Uitzonderlijke slechte weersomstandigheden of buitengewone gebeurtenissen die zich tijdens de optocht zouden voordoen, kunnen de inrichtende vereniging ertoe verplichten de stoet officieel te ontbinden zonder dat het volledige traject werd afgelegd. 

art 16. - Groepen die de optocht vroegtijdig verlaten of een gedeelte van het traject verwaarlozen zonder gerechtvaardigde redenen, zullen worden uitgesloten voor volgende edities. De stoetcommissie zal oordelen of de redenen gegrond zijn. 

art 17. - De vereniging of groep die opstapt in de stoet, geeft de organisator de toelating om foto’s van hun leden en hun carnavalwagen(s) openbaar te maken (website, sociale media, publicatie e.d.).